Мрежови услуги

В днешните динамични условия ИТ мрежите са ключов елемент за успех. Добре изградената и управлявана мрежа, която дава възможност за бързо приспособяване към бързо-променящите се нужди на бизнеса и новите технологии, за лесно и безпроблемно управление на бизнес процесите, на контактите и комуникациите с партньори и клиенти.

Услугите, които в ЛинкСити предлагаме – планиране, проектиране, имплементация и последващи мониторинг и управление,  Ви помагат да осигурите пълен и непрекъснат достъп до приложенията и данните, които са Ви необходими за да посрещнете съвременните бизнес изисквания.


Нашите специалисти поддържат върхови нива на производителност и сигурност, идентифицират и коригират потенциалните заплахи, преди да са се превърнали в реални проблеми.

 

professional services

За връзка с наш специалист:

Планиране

Независимо дали се премествате на ново място, ъпгрейдвате, добавяте нова локация или стартирате нов бизнес, планирането на мрежата трябва да е на едно от първите места от списъка Ви със задачи.  Критично важно е, както от гледна точка на съвместимостта, така и от чисто оперативни съображения , да поставите Вашия бизнес върху основата на сигурна и надеждна ИТ мрежа. Ние можем да ви помогнем да интегрирате гъвкавост и възможности за надграждане, които ще са Ви необходими, за да управлявате растежа на Вашата компания.

Ние имаме богат опит и нужната квалификация в проектирането и инсталирането на мрежи. Работим съгласно установените стандарти и най-добрите практики при въвеждането на нови хардуеърни компоненти, приложения и функционалности при съществуващи архитектура и системи, а също така и при имплементирането от самото начало на изцяло нова мрежа. Индивидуалните и специфични нужди на нашите клиенти са ръководни за нас, защото основната цел е да подобрим и улесним техния работен процес и като краен резултат да способстваме за качествено увеличение на приходите им.

Услугите по проектиране и планиране на мрежи включват:

 • Оценка на мрежата: Извършваме цялостен преглед на съществуващата мрежа, за да бъдат установени настройките към дадения момент, сигурността, хардуеърните конфигурации, приложенията, процесите, потребителите, политиките и т.н. и да бъдат избрани индивидуалните решения за подобряване на мрежата, така че тя да стане по-сигурна, по-бърза, по-удобна за използване и/или с подобрена производителност
 • Проектиране: Изготвяме детайлен план за модифициране, ъпгрейд или изграждане на сигурна ИТ мрежа, който включва използване на определено оборудване, приложения, лицензи, мрежови конфигурации, мрежови политики и оторизации, диаграма на структуриране на потребителите, процедури за отдалечен достъп, интернет свързаност, безжичен достъп и др.

Основни дейности при планиране:

 • План за растеж, който предвижда бъдещия трафик и определя натовареността на връзките и тунелите
 • Провеждане на предварителни тестове и анализ, за се ускори инсталирането и имплементацията на новите приложения и технологии
 • Осигуряване устойчивост на мрежата, като се предвижда влиянието на сривовете в компоненти и връзки на мрежата
 • Оптимизиране на рутирането и сигурността за VPN среди, включително IPSec, DMVPN, VRF-lite, MPLS-based VPN.
 • Установяване на ефектите от фина настройка на протоколите, прилагане на QoS, трафик инженерство
 • Оценка на широк обхват от сценарии от типа „какво-ако“ във виртуална мрежова среда при пълно разбиране на поведението на устройства, протоколи и приложения.
 • Провеждане на автоматизирана преценка за готовност за VoIP за планирани VoIP услуги и автоматична промяна на капацитетa на мрежата според нуждите
 • Планиране за преход към IPv6. Преценка за готовност за IPv6 и ускоряване на миграцията.
 • Валидиране на влиянието на промените в конфигурацията върху поведението и производителността на мрежата преди прилагането им

 

Интеграция

Услугите по интеграция и и имплементация на ИТ мрежи, които ЛинкСити предлага, са формирани според най-добрите практики в ИТ индустрията и върху ефективна методология. Ползите за бизнеса на нашите клиленти от инвестицията им в услугите и решенията, които прердлагаме са ясно дефинирани и откриваеми.

Съгласно изработения план за проектиране на мрежата, ЛинкСити предлага инсталиране, конфигуриране и интеграция на мрежовите устройства, приложения и конфигурации.  Това съдържа имплементация на  сървъри, работни станции, принтери, скенери и факс апарати, безжични точки за достъп. суичове, рутери, модеми, окабеляване, мрежови и потребителски приложения, и всичко друго, което е необходимо, за да могат клиентите ни безпроблемно и лесно да управляват своите бизнес процеси.

Отделяме специални усилия, за да можем да променяме и добавяме компоненти към мрежата при минимални или без никакви прекъсвания на ежедневните работни процеси. 

Администрация

ЛинкСити предлага услуги по администриране на ИТ мрежи, които осигуряват надеждно, безпроблемно функциониране на мрежата при гарантирана висока производителност.

Нашите услуги  включват:

 • Лицензирани и сертифицирани специалисти с богат опит в мрежовата администрация;
 • Прилагане на установени стандарти и най-добри практики;
 • Мониторинг на хардуеърните компоненти, предотвратяване и отстраняване на проблеми по хардуеъра и фърмуеъра и ъпгрейд;
 • Мониторинг и управление на сървърни и клиентски приложения
 • Администриране на безжични мрежи и VoIP услуги
 • Възможност за дистанционна поддръжка и управление

 

Сигурност

ИТ мрежите все повече се превръждат в жизненоважна необходимост за компаниите при управлението и функционирането на дейностите им, а също така и при контактите с клиенти и партньори. Това води, от своя страна, до широк кръг изисквания за мрежова сигурност, които трябва да бъдат взети под внимание.  ИТ мрежите са изключително динамично развиваща се област.  По отношение на  сигурността не съществува универсално решение, тъй като постоянно се появават нови и технологично по-съвършени заплахи, така че е важно постоянно да се въвеждат нови мерки по сигурността, като това включва хардуеър, приложения, системи и политики.

ЛинкСити предлага услуги по мрежова сигурност, които включват:

 • Администриране на firewall и други приложения за мрежова сигурност, приложения за контрол на съдържанието и приложения за контрол на достъпа
 • Дейности по сигурност на инфраструктурата, които осигуряват наблюдение и  откриване на различни заплахи, неоторизирана активност или целенасочени атаки, анализ на инцидентите, конфигуриране и обновяване на приложенията в мрежата
 • Сканиране, откриване и възстановяване на пораженията при уязвими точки в мрежовата инфраструктура
 • Управление на инфраструктурата за аутентикация и контрол на достъпа. Това включва поддръжка и непрекъснато подобряване контрола на достъпа и оторизацията до всички мрежови услуги, системи, приложения и интерфейси  

 

Оптимизация

В ЛинкСити можем да предложим услуги по отмимизиране на вече изградени мрежи или оптимизиране на проекти на планирани мрежи. Нашите познания и опит могат да бъдат от полза за клиентите ни в следните основни насоки

 • Оптимизиране на разходите по изграждане и поддръжка на мрежата
 • Оптимизиране и хомогенизиране на структурата на мрежата и използваните приложения и отстраняване на екзотични решения, решения, които не се вписват в общия функционален план на мрежата, решения, за които няма стандартна поддръжка и обновяване
 • Оптимизиране и конфигуриране на мрежата спрямо приетите и валидни стандарти и изисквания

 

Одит

Екипът на ЛинкСити е от сертифицирани специалисти с богатия опит и висока професионалнаси квалификация. В нашите одитни доклади ние ще Ви предоставим детайлен поглед върху Вашата мрежа на физическо, логическо и функционално нива, както и препоръки за постигане на максимална производителност.

След одит на Вашата мрежа получавате подробна стандартизирана документация на системата, която включва пълен списък на използваните приложения  и хардуеърни системи. Вашата мрежа преминава през набор от тестове за сигурност, надежност и продуктивност, за да можем да идентифицираме силните и слабите страни, както и местата с възможности за подобрения.

Нашият одит удостоверява, че:

 • са покрити функционалните цели и предписания
 • мрежовите ресурси покриват стандартите за сигурност и са оптимално използвани и натоварени
 • следват се приложими и стандартни указания, правила и политики
 • при одита са получени и използвани надеждни данни за предвиждане, оценка и анализ, планиране и оптимизиране на мрежата.